کجایند یاران بی ادعا ( دفاع مقدس) مطلب ویژه

شنبه, 30 شهریور 1392 17:08

فقط بخوانیم وببینیم کسانی که رفتند وبرای ما میراثی گذاشتند از امنیت - اقتدار وصلابت که بودند وچه کردند

واقعا گاهی وقتی به بزرگی اینان نگاه میکنم سرافکنده میشوم که با کوچکترین کاستی صدایم عرش و فرش را به هم میدوزد حال آنکه کسانی اینچنین رفتند وامروز ما امنیت و آسایش داریم

نگوییم کدام آسایش ؟

به اطراف نگاه کنید؟ عراق - افغانستان - پاکستان - سوریه و.....

واقعا به چه جرمی مردمان همسایه در آزار واذیت وتجاوز وقتل وغارتند
و ما به چه دلیل اکنون رجز میخوانیم وسر به آسمان بلند می کنیم برای تمامی دنیا با تمامی امکاناتش

اگر اینان نبودند آیا اکنون میتوانستیم  قدرت واقتداری داشته باشیم که آن را  به رخ این وآن بکشیم

اگر اینان نبودند آیا چیزی از قهرمانی و اقتدار  باقی می ماند .

نمیدانم !

دستهای کودکانه ای که صورت پدر را نوازش می کند نمیداند که اخرین باراست که اورا می بیند ونمی داند که دیگر باید فقط اورا دررویاهای کودکانه خود بجوید و مادر که اکنون میگرید باید هماره در حسرت یک دست نوازش گر و یک سفیر ارامش در زندگی خود بسوزد و خانواده ای که دیگر یک ستون ندارد  !

شادی روح شهدا صلوات

عکس وموضوع از ادرس http://khabarnew.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=4&Id=32122&Sgr=76