مقاله

* موسسه عالي بانکداري ايران چکیده: اين پژوهش با هدف بررسي انگيزه هاي مردمي به ويژه جامعه مسلمان در سطح…
نویسندگان: اخباري محمد, قلي زاده صديقه چکیده: دستيابي به ثبات اقتصادي پايدار و مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء شوک…
نویسندگان: بلنديان محمدمهدي*, ناصري سارا * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، تهران، ايران چکیده: شرايط فعلي کشور و اقتضائات…
نویسندگان: زهابي مريم* * دايره موازنه پرداخت ها، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي چکیده: با توجه…
نویسندگان: نكويي ناييني سيدعلي* * سازمان تعاون روستايي چکیده: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي را ترسيم مي کند که توانايي مقابله با…
نویسندگان: رحمان پور محمد*, حسن پور عصمت, نصراصفهاني احمدرضا * دانشگاه آزاد مريوان چکیده: اين پژوهش با هدف بررسي برنامه…
عبداله انصاری چکیده اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه‌های اقتصادی بوده…
اله مراد سیف, علی اکبر حافظیه چکیده تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با جهان در شرایط تحریم، نیازمند…