مقاله

نویسندگان : پریسا شاکرپور - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، ایرانمصطفی مرادی سیف آباد…
نویسندگان : پریسا شاکرپور - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادبهرام سحابی - استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: در پژوهش…
نویسندگان : پریسا شاکرپور - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه تربیت مدرس، ایرانمصطفی مرادی سیف آباد…
نویسندگان : محمد حسین سلحشور - فوق لیسانس علوم سیاسی و دانشجوی رشته حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهرانمسلم…