مقاله

اعظم عبدالهی , مصطفی کریم زاده چکیده اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سر و…
نویسندگان: میلاد هوشمندچایجانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان// سیدحسن آل طه - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی…
مشخصات نویسندگان سنجر سلاجقه مهدی جمشیدی گوهرریزی چکیده مقاله: فعالیت در عرصه‌ اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای…
مشخصات نویسندگان رحیم سرور (شناسه پژوهشگر - Researcher ID: ۱۷۱۷) عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات ت رانشهرزاد شریف…
مشخصات نویسندگان روناک رستمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشکده هنر و معماری بوعلی سینا همدان چکیده مقاله:…
مشخصات نویسندگان مقاله اقتصاد مقاومتی و نقش رسانه ملی در فرهنگسازی افسانه صفری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری، دانشگاه…
تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل چکیده: این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و…
اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم رئیس‌جمهوری آمریکا، در 6 مه 1995(16 اردیبهشت 1374) با صدور یک دستورالعمل اجرایی، کلیه معاملات…