مقاله

محسن یوسف زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،ٰحسابرس دیوان محاسبات استان کرمان چکیده مقاله: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که…
چکیده جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه…
نویسندگان: احسان عباس آباد عربی، مرضیه بابائیان پور و رکسانا فکری چکیده در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال…
حجت‌اله نوری ساری چکیده این نوشتار بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده به تجزیه و…
نویسندگان: رضا نثاری، رسول منتظری ، نعمت حسین زاده چکیده مقاله تأمین منابع مالی، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای عمومی؛…
فرهاد رهبر، امیرعلی سیف الدین، امیرحسین رهبر چکیده: هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و…
سجاد سیفلو چکیده دفاع در طول تاريخ هميشه جزء مهمي از زندگي بشر بوده است؛ زيرا اقدامات دفاعي انسان سبب…
نویسندگان سید کمال واعظی ؛ محمد فدایی 1دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران چکیده خاستگاه…