مقاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان 1 رسول خوانساری ؛ 2 وهاب قلیچ 1دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران و کارشناس…
نویسندگان 1 اصغر ابوالحسنی؛ 2 احمد بهاروندی 1استادیار دانشگاه پیام نور 2دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور چکیده پوشش…
بازیافت پسماندهای خانگی اقدامی همسو با اقتصاد مقاومتی آرام تیرگر--- دانشیار بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر…
نویسندگان: ديانتي ديلمي زهرا* * دانشگاه علوم اقتصادي، انجمن حسابداري مديريت ايران، انجمن مهندسي مالي ايران چکیده: با توجه به…
نویسندگان: رحمان پور محمد*, حسن پور عصمت, نصراصفهاني احمدرضا * دانشگاه آزاد مريوان چکیده: اين پژوهش با هدف بررسي برنامه…
نویسندگان: نكويي ناييني سيدعلي* * سازمان تعاون روستايي چکیده: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي را ترسيم مي کند که توانايي مقابله با…
نویسندگان: اكبري دستك فيض اله* * دانشكده الهيات، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج چکیده: همان گونه که دين اسلام براي…
نویسندگان: نادعلي محمد* * بانک مرکزي چکیده: سيستم مالي بين المللي چنان پيچيده شده که به طور فزاينده اي باعث…