شما اینجا هستید: صفحه اصلیمدیریت فرهنگی

مدیریت فرهنگی

تاکنون تعاریف متعددی برای فرهنگ عنوان شده که به مرور رنگ و روی جامع تری به خود گرفت. می توان…
گفته‌اند که مطالعات فرهنگی، پیوندی بنیادین با جامعه‌شناسی مکتب شیکاگو دارد. یکی از مفاهیمی که در بحث آسیب‌شناسی اجتماعی و…
یکی از مهم‌ترین ابعاد جهانی‌شدن، فرهنگی است که از آن به جهانی‌شدن فرهنگی تبیین می‌شود یا زیرعنوان آن موضوعاتی چون:…
در طول تاریخ چند هزار سال گذشته، «ایران به مثابه ابژه شناخت» همواره در کانون توجه محققان ایرانی و غیر…
مقدمه کارآفرینی فرهنگی فرآیند ایده‌­پردازی و شناخت فرصت­ها و راه‌اندازی کسب‌وکارهای فرهنگی است که روندها و فرآیندهای تولید و عرضه…
پدیده تکدی گری اغلب در غیاب «عزت نفس» رخ می نمایاند. انسانی که از درون تهی می شود «سرافرازی» و…
برنامه‌ ریزی برای جوانان قلمروهای متنوعی را در بر می‌ گیرد که با موقعیت شهروندی و جایگاه و تقش‌ های…
خلق کن کز خلق می گیرد وجود آنچه نابوده است می بینیش بود از تو اندیشه ز عالم چیرگی محو…