سنجش نیاز‌های زائران خارجی امام رضا(ع) در شهر مشهد

منتشرشده در مشهد فردا چهارشنبه, 18 فروردين 1395 00:00

ابوالفضل شرفی، کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

 چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی نیازهای زائران خارجی امام رضا (ع) صورت گرفته است . مدل نظری تحقیق در سه بعد نیازهای انسانی ، محصولات گردشگری و بخش‌های عرضه کننده در بازار گردشگری طراحی شد و متغیرهای تحقیق بر اساس مشکلاتی که زائران خارجی در سفر به مشهد با آن‌ها مواجه‌اند ، عملیاتی گردید. حجم نمونه آماری 616 نفر برآورد شد و افراد نمونه  به شیوه‌ی طبقه‌ای ( براساس ملیت) انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌‌دهد که نیاز‌های زائران خارجی در سفر به مشهد به ترتیب عبارت‌اند از :  1- نیازهای شناختی و اطلاعاتی ؛ 2- نیازهای مربوط به زیارت ؛ 3- نیاز به احترام ؛ 4- نیازهای ارتباطی (با تلفن، اینترنت، ماهواره و...) ؛ 5- نیازهای رفاهی و بهداشتی ؛ 6- نیاز به اهمیت، 7- نیازهای مربوط به حمل و نقل ؛ 8- نیازهای مربوط به قوانین و مقررات. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد بخشی از نیازهای زائران ، ناشی از نارسایی های موجود در فرایند خدمات رسانی به زائران و بخشی نیز ناشی از مدیریت سفر ناظران است.

 

واژه های کلیدی : بازار گردشگری، محصولات گردشگری، نیاز، نیازهای انسانی ، نیازهای سفر