بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی (مطالعه موردی: بازار‌های میوه شهرداری مشهد)

منتشرشده در مشهد فردا جمعه, 03 ارديبهشت 1395 00:00

دکتر محمد رضا کهنسال، دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

هادی رفیعی ، دانشجوی دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد

 

چکیده

هدف اصلی این مطالعه ، بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه خانوارهای مشهد به بازار‌های شهرداری است . آمار و اطلاعات مورد نیاز از پیمایش‌های میدانی و تکمیل 260 پرسش‌نامه از مشتریان بازارهای میوه و تره بار شهرداری و خانوارهایی که به بازار مراجعه می‌کنند و آنهایی که کمتر یا اصلا ً مراجعه نمی‌کنند، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل تمایزی و در نظر گرفتن 21 متغیر استفاده شد . نتایج بیانگر آن است که اصلی ‌ترین متغیرهای تأثیر گذار در تمایز بین خانوارهایی که به بازار های میوه شهرداری مراجعه کنند با خانوارهایی که مراجعه نمی‌کنند یا کمتر مراجعه می کنند به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از : کیفیت میوه و تره‌بار قیمت میوه و تره‌بار، رضایت کلی از بازار میوه و تره بار، وجود و دسترسی به پارکینگ، جنسیت مراجعه کنندگان، موقعیّت جغرافیایی و دسترسی خانوارها به بازار و رفتار فروشنگان . بر اساس نتایج به دست آمده ، پیشنهاد‌هایی برای افزایش مراجعه خانوارها به بازارهای شهرداری ارائه شد.

 

واژه‌های کلیدی :  بازارهای میوه و تره بار ، خانوارهای شهر مشهد ، شهرداری مشهد