بررسی اثر بخشی آموزش شهروند خانواده در مدارس ابتدایی شهر مشهد

منتشرشده در مشهد فردا چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 00:00

سید کمال الدین حسینی ، کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی

صفدر مختار زاده، کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری

سعید صالح، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

 

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی است که هدف آن سنجش اثر بخشی طرح شهروند خانواده بود و در مدارس ابتدایی شهر مشهد برای آموزش فرهنگ شهروندی اجرا شد. جامعه نمونه پژوهش ، 262 نفر از دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی بودند که به روش خوشه‌ای انتخاب شدند و به دو شیوه مورد سنجش قرار گرفتند: دانش آموزان در دو مرحله‌ قبل از اجرای طرح و پس از اجرای طرح به روش شبه تجربی و والدین همان دانش‌آموزان با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه. نتیجه ‌پژوهش بیانگر آن است که اجرای طرح سبب افزایش فرهنگ شهروندی در سه بعد شناختی ، عاطفی و رفتاری دانش‌آموزان شده‌است. میانگین اثر بخشی کل طرح نیز 10 درصد برآورد شده است.

 

واژه‌های کلیدی : آموزش شهروندی، اثربخشی، بعدشناختی، بعد رفتاری ، بعد عاطفی