نقش واحدهای R&D درمدیریت شهری

منتشرشده در مشهد فردا چهارشنبه, 02 دی 1394 00:00

نویسنده : حسین آل سیدان - آیت اله ممیز

مقاله منتخب هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری

کشورهای توسعه یافته برای پیشرفت و توسعه اقتصادی بهای زیادی به نوآوریهای افراد لایق داده اند. در
دهه های اخیر شاخصهای تحقیق و توسعه ) R&D ( معیار مهمی از توسعه یافتگی در کشورها محسوب
میشوند، از طرفی در اکثر کشورهای در حال توسعه )ازجمله ایران( این شاخص سهم ناچیزی از تولید
ناخالص ملی (GNP) را تشکیل میدهد، از اینرو این تحقیق به بررسی نقش واحدهای R&D درمدیریت
شهریمیپردازد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان تحقیق
و توسعه که در این صنعت فعالیت میکنند و در مجموع ۱۸ نفر است. در بخش کیفی با ۸۱ نفر خبره
مصاحبهی عمیق انجام و جلسههای گروه کانونی برگزار شدو در بخش کمی از دو پرسشنامه
ساختاریافتهاستفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و در روایی از دیدگاههای صاحبنظران،
خبرگان بخش تحقیق و توسعه در صنعت ساختمان استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار آماری SPSS انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد، تنگناهای موجود در مراکز R&D به دو گروه
مشکلات درون سازمانی و مشکلات برون سازمانی تقسیم میشوند و تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه در
مدیریت شهریاز منظر اقتصادی دارای توجیه کافی میباشد، همچنین وضعیت ساختارهای فرهنگی و وجود
ساختارهای فیزیکی برای واحدهای R&D در حوزه صنعت ساختمان تأثیرگذار است.
واژه های کلیدی:تحقیق و توسعه، صنعت ساختمان، مدیریت ساخت، مدیریت شهری

جهت دریافت این مقاله لطفا درخواست خودرا به نشانه الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمائید