بررسي تطبيقي نتايج مميزي سيستم مديريت كيفيت و آمار مركز ارتباطات مردمي شهرداري مشهد )

منتشرشده در مشهد فردا دوشنبه, 05 بهمن 1394 00:00

بررسي تطبيقي نتايج مميزي سيستم مديريت كيفيت و آمار مركز ارتباطات مردمي
شهرداري مشهد )مطالعه موردي: مناطق سيزدهگانه شهرداري مشهد(

حسين حسامي، محمد تقي زاده، مهدي پور


چكيده
هدف اصلی از طراحی و اجراي پروژههاي توسعه شهري بهبود و ارتقاي کيفيت سطح زندگی شهروندان
میباشد، به واقع اجراي پروژههاي مختلف شهري تعاملی است ميان شهروندان، متوليان اداره شهر و ساير
ذينفعان. بعلاوه پروژههاي شهري به دلايلی همچون تاثير مستقيم بر زندگی شهروندان، در معرض ديد بودن،
احساس مالکيت شهروندان به اين پروژهها و عدم وابستگی به منابع دولتی نسبت به ساير پروژهها داراي
اثرات اجتماعی، اقتصادي و محيطی گستردهتري میباشند. به همين دليل شهروندان کيفيت خدمات مديريت
شهري را بصورت مستمر رصد نموده و براي خود حق اظهار نظر قايل هستند.در اين مقاله نتايج حاصل شده از گزارشات مميزي داخلی متمرکز سيستم مديريت کيفيت مناطق سيزده گانه شهرداري مشهد با آمار مرکز ارتباطات مردمی شهرداري مقايسه گرديده است. بررسیهاي بعمل آمده حاکی
از آن است که در گزارشات مميزي سيستم مديريت کيفيت که پايش و اندازهگيري فرآيندها به منظور ارائه
خدمات منطبق، اطلاعرسانی به مشتريان و تحقق محصول بيشترين عدم انطباقهاي گزارش شده است، از
سوي ديگر نيز گزارشات ثبت شده در مرکز ارتباطات مردمی نيز آسيبهاي مشترکی را از سازمان بيان
مینمايد.
واژههاي کليدي: سيستم مديريت کيفيت، مميزي داخلی، ارتباطات مردمی، مديريت شهري

*****************************************

جهت دریافت این مقاله با ما تماس بگیرید .

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پایگاه خبری مشهد فرهنگ mashhadfarhang.ir