مدیریت دولتی

فقط بخوانیم وببینیم کسانی که رفتند وبرای ما میراثی گذاشتند از امنیت - اقتدار وصلابت که بودند وچه کردند