معرفی کتب حقوق اداری

منتشرشده در مدیریت دولتی سه شنبه, 10 آذر 1394 00:00

آنچه در ادامه می آید معرفی کتب مرتبط با حوزه حقوق اداری است

که می تواند جهت فهم بهتر مورد استفاده قرارگرفته کما اینکه تعدادی از قوانین جاری کشور نیز درلیست آورده شده است تا بتوان نگاه کاربردی نیز به این موضوع داشت :

دوکتاب اصلی این موضوع را می توان کتاب های حقوق اداری جلد اول دکتر امامی – کوروش استوار سنگری

و همچنین کتاب حقوق اداری ویراست سوم دکتر  طباطبائی موتمنی نامید . درادامه تعدادی دیگر از این کتب آورده شده است

1-      هاشمی سیدمحمد – جامعه مدنی ونظام سیاسی – مجله تحقیقات حقوق شماره 24 پائیز – زمستان 1377

2-      وطنی محمد حسن – درباره مقررات استخدامی چاپ دوم انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی تیرماه 1358

3-      نوروزی کامبیز- بررسی قانون شهرداری جلداول مبانی نظری ومفاهیم پایه انتشارات سازمان شهرداریهای کشور 1380

4-      میرسپاسی ناصر- مدیریت منابع انسانی وروابط کار چاپ سیزدهم انتشارات مروارید تهران 1373

5-      موسی زاده رضا- حقوق اداری 1 و2 انتشارات میزان 1377

6-      مستقیمی بهرام وطارم سری – مسئولیت بین المللی دولت – انتشارات دانشگاه تهران 1377

7-      مجموعه نظریات شورای نگهبان جلد چهارم ناشرمرکز تحقیقات شورای نگهبان تابستان 1381

8-      مجموعه کامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال 1386 جلد دوم انتشارات جنگل تهران 1387

9-      کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق – چاپ سی ام شرکت سهامی انتشارات تهران 1380

10-  کاتوزیان ناصر- حقوق مدنی ضمان قهری مسئولیت مدنی چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران 1369

11-  کاتوزیان ناصر – دوره مقدماتی حقوق مدنی واعمال حقوقی چاپ دوم شرکت انتشارات زمستان 1371

12-  ابوالفضل قاضی حقوق اساسی ونهادهای سیاسی جلد اول انتشارات دانشگاه تهران 1361

13-  عمامی مجید مسئولیت مدنی دولت وکارکنان خود نشردادگستری 1376تهران

14-  صدرالحفاظی الحفاظی سیدنصرالله – نظارت قضائی براعمال دولت دردیوان عدالت اداری نشر شهریار 1372

15-  عبدالله شمس – ائیین دادرسی مدنی جلد اول نشر میزان 1382

16-  کریم سنجابی – حقوق اداری ایران چاپ سوم تهارن انتشارات مهر ائیین

17-  ستاری حسن – اداره اموراستخدامی وورابط صنعتی جلد اول انتشارات موسسه علوم اداری وبازرگانی دانشگاه حقوق دانشگاه تهران 1343

18-  مرتضی راوندی تاریخ تحولات اجتماعی ایران انتشارات امیرکبیر جلد چهارم قسمت دوم تهران 1359

19-  موسی جوان مبانی حقوق جلد سوم چاپ سوم شرکت چاپ رنگی تهران 1329

20-  جعفری لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق گنج دانش تهران 1367

21-  تنکابنی حمید – درامدی بردیوان سالاری درایران شرکت انتشارات علمی وفرهنگی تهران 1382

22-  محمد امامی تنظیم مقررات استخدامی با استفاده از انفورماتیک گزارش طرح تحقیقاتی شماره 3 -1373 ناشر مرکز نشر دانشگاه شیراز

23-  استوار سرسنگی کورش – حقوق تامین اجتماعی نشرمیزان 1384

24-  فصلنامه حقوقی قضائی علمی واموزشی دادگستری کل استان فارس پیش شماره 2 بهار 1389

25-  انصاری ولی الله کلیات حقوق اداری نشر میزان تهران 1374

26-  امیر ارجمند اردشیر – حقوق اداری – دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق

27-  ابوالحمد عبدالحمید – حقوق اداری ایران چاپ ششم انتشارات توس 1379

28-  سیدفرمز – حقوق عمومی واداری 2 جلد دانشگاه تهران شماره 829 –سال 1342

29-  صدرالحفاظی نصرالله –نظارت قضایی براعمال دولت عدالت اداری شهریار 1372

30-  طباطبائی موتمنی منوچهر – ازادیهای عمومی وحقوق بشرتهران 1373

31-  طباطبائی موتمنی منوچهر – حقوق اساسی ورژیم های مهم معاصر

32-  طباطبائی موتمنی منوچهر –حقوق اداری تطبیقی دادرسی اداری – سمت باتجدید نظر 1386

33-  بوسه هریبرت – پژوهش درتشکیلات دیوان اسلامی – انتشارات مطالبات وتحقیقات فرهنگی 1367

34-  ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم 3 جلد تهارن 1311

35-  مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران از اغاز تا امروز 7 جلد تهران

36-  صالح علی پاشا سرگذشت قانون مباحثی از تاریخ حقوق دورنمایی از پیشین تا امروز انتشارات دانشگاه تهران شماره 1235 سال 1348

37-  کریستین سن ارتور ایران درزمان ساسانیان ترجمه یاسمی 1317

38-  کریستین سن ارتور وضع ملت ودولت ودربار دردوره شاهنشاهی ساسانیان ترجمه مجتبی مینویی تهران 1314

39-  مستوفی عبدالله شرح زندگی من یا تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجار تهران زوار 1329

40-  امیراحمدی مریم نظام حکومت ایران دردوره اسلامی از صدر اسلام تاعصر مغول انتشارات موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی 1368

41-  مینورسکی ولادیمیر- سازمان اداری حکومت صفوی با تحقیقات وحواشی وتعلیمات مینورسکی برتذکره الملوک ترجمعه مسعود رجب نیا با حواشی ومقدمه  محمد دبیرسیاقی تهران زوار 1340

42-  ورهرام عیرضا نظام حکومت ایران در دوران اسلامی از عصر مغول تا پایان انتشارات موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی 1368

43-  علیرضا بشارت سیر اندیشه اداری ومبانی علم اداره انتشارات علوم اداری ومدیریت بازرگانی چاپ دانشگاه تهران 1352

44-  صادق پور وص – نظریه هایی درباره بروکراسی یا سازمان های بزرگ اداری انتشارات دانشگاه علوم ادار ی ومدیریت بازرگانی افتاب چاپ تهران 1352

45-  بوشهری جعفر مدیریت اسناد وفن بایگانی چاپ ششم انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی چاپ دانشگاه تهران 1352

46-  دانش خوشبو یوسف – سازمان های محلی انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی – چاپ دانشگاه تهران 1349

47-  خوشبوی دانش سازمان های محلی تطبیقی کشورهای انگلستان امریکا المان غربی فرانسه سوئیس وسوئد وهندوستان ) انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی چاپ دانشگاه تهارن 1344

48-  وزیرنیا سازمان های اداری کشور انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی تهران 1350

49-  پورسرتیپ فرج الله – نظارت دادگاه های دادگستری برمحاکم وادارات دولتی درحقوق انگلوساکسن رساله دکتری حقوق دانشگاه تهران  چاپ خرمی تهران 1345

50-  حیدری مسعود – شورای دولتی ومطالعه تطبیقی دردادرسی اداری رساله دکتری حقوق دانشگاه تهران چاپ دانشگاه تهران 1347

51-  سعید نعمت عبدالحمید حقوق اداری عراق رساله دکتری دانشگاه تهران 1342

52-  ملک جان حسن - بازنشستگی درسازمان های دولتی ووابسته به دولت ایران رساله دکتری حقوق دانشگاه تهران چاپخانه کاویان 1351

53-  ناصرامینی ضیاء الدین حقوق اداری زمان صفویه رساله دکتری حقوق دانشگاه تهران چاپخانه کاویان 1346

54-  مصطفوی نبوی تمرکز وعدم تمرکز اداری وسیاسی درایران رساله دکتری حقوق دانشگاه تهران چاپ خواجه 1352

55-  مجله دانش مدیریت مجله دانشکده علوم اداری وبازرگانی دانشگاه تهران

56-  مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی

57-   مجله قضائی حقوقی وزارت دادگستری

58-  مجله کانون وکلاء دادگستری تهران

59-  مجموعه حقوقی –نشریات سابق وزارت دادگستری شامل دروس اموزشگاه ها وزارت دادگستری وتصمیمات دادگاه ها

60-  قربانی فرج الله مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری چاپ فردوسی تهران 1371

61-  مجموعه قضائی (قسمت استخدامی ) شامل نظریات دیوان عالی کشور از 1313تا 1330 گرداوری احمد متین چاپ اردیبهشت 1331

62-  مجموعه قانون کار ( تا دیماه 1349) با نظارت ابوالقاسم تفضلی تهران چاپخانه سکه 1349

63-  مجموعه قوانین استخدامی تا 1339 گرداوری رسول کمانگیرتهران چاپخانه فردوسی تجدید چاپ 1347

64-  مجموعه قوانین ومقررات اداری وزارت کشور 3 جلد انتشارات وزارت کشور جلد اول 1346

65-  مجموعه قوانین ومقررات استخدامی گرداوری علی اکبرین علی 1375

66-  مجموعه قوانین ومقررات شهرداری ها وخدمات شهری گرداوری هوشنگ زندی انتشارات خوارزمی 1348

عارف