تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی مطلب ویژه

جمعه, 17 دی 1395 ساعت 11:02

«رویکرد توسعه انسانی درهسته اولیه خود  براین نکته تأکید داشت که اندیشه ها و رویکردهای توسعه بیش ازآنکه اقتصاد کلان را محور توسعه دهند، می بایست رفاه افراد را، هدف غایی درنظر گیرند.» ازاین رو توسعه انسانی، فرآیند غنا بخشیدن به گزینش های مردم است و اساسی ترین عوامل آن بهره مندی از زندگی طولانی و سالم برای آموزش، یادگیری و برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی است.

 

گزینه های بیشتر عواملی چون آزادی، تأمین حقوق انسانی، عزت نفس و شادابی را شامل می شود.به بیان دیگر، برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی را فرآیند گسترش دامنه انتخاب مردم و بالا بردن سطح رفاه و شادابی اجتماعی از طریق بسط قابلیت ها و کارکردهای آنها می داند.براین اساس می توان به تغییرات همسوی توسعه و شادابی اجتماعی نیز اشاره کرد.

 

شادمانی به دلیل آنکه همواره با خرسندی، خوش بینی و امید و اعتماد همراه است، می تواند یک کاتالیزور، نقش تسریع کننده ای در فرآیند توسعه یک جامعه داشته باشد.

 

درجامعه ما ایران هرچند که هنوز فقدان شادی به لحاظ بین الاذهانی یک مسئله اجتماعی به شمار نیامده و همچنان آسیب های اجتماعی نظیر جرم، طلاق، فساد، خشونت، اعتیاد و... درصدر مسائل اجتماعی در این حوزه بازشناخته می شوند، اما باید گفت که این مسائل همگی وجه منفی همان چیزی را باز می نمایانند که توجه و تمرکز بر وجه مثبت آن را می توانند تا حد قابل توجهی ازمیزان و اثرات مخرب این آسیب ها کاسته وعلاوه بر آن با ایجاد فضایی با نشاط و امیدبخش بین افراد جامعه، جایگزین های جدید و پویاسازی را برای توسعه وترقی پیشنهاد کند.

 

 

منبع: فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات