مدیریت عمومی

عوامل برانگیزاننده استرس در دنیای صنعتی امروز عوامل برانگیزاننده استرس بی شمارند. بطور کلی می توان آنها را در 3…
انواع استرس استرسها انواع مختلفی دارند که به انواع استرس مثبت یا سالم،استرس منفی یا استرس بد،استرس حاد،استرس مزمن، استرس…
الگوی تعاملی استرس و ارزیابی آن لازاروس و فولکمن اعتقاد داشتند که تفسیر رویدادهای استرس زا، از خود رویدادها مهم…
مولفه های هوش مدیریتی :MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQهوش مدیریتی(MQ) : به ما يادآور مي‌شود براي موفقيت در زندگي شخصي و زندگي كاروكسب بايد…
 P های بازاریابی 5 تااست اما هر کس p مخصوص به خود رادارد
نظریه های استرس درخصوص استرس هانس سلیه درسال 1982 نظریه سندرم سازش عمومی و لازاروس و فولکمن[1] درسال 1984 نظریه…
در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning , programming را به جای یکدیگر به کار می برند ؛ در حالی…
واژه کاوی استرس واژه استرس[1] از لغت لاتین «Stringer» به معنی «سختی » گرفته شده است. کلمه « Stress» که…