مدیریت عمومی

اگر با دنیای رسانه و مطبوعات بیگانه نباشید همواره شاهد گله اصحاب رسانه از تعویق‌ها و کمبودها و دردسرهای کار…
توسعه بیمه در کشور نیازمند یک فرهنگ سازی جدی است و باید توسط مردم شناخته شود تا به آن اعتماد…
سازمان میراث فرهنگی یکی از اولویت‌های خود را بنا به پیشنهاد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و تصویب رئیس سابق…
صاحب نظران رشته مدیریت آن را فرایندی می دانند که با به کارگیری موثر منابع، اعم از منابع مادی و…
عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی : از عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی می توان به متغیرهای محیطی و…
سکوت سازمانی : پیندر و هارلوز سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری ، شناختی و اثر…
اعتیاد به کار، سرپوشی بر اختلال روانی
عوامل برانگیزاننده استرس در دنیای صنعتی امروز عوامل برانگیزاننده استرس بی شمارند. بطور کلی می توان آنها را در 3…