مدیریت عمومی

به طور کلی مهارت‌های مدیریتی به سه دسته به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند: 1- مهارت‌های فنی : عبارت است از…
بهزاد ابوالعلایی در مقاله نقش های نوین مدیران منابع انسانی ضمن بررسی سازمان های ایرانی علاوه براحصاء چالش های مدیریت…
دکتر عرفانیان خانزاده :" دکتر کنت بلانچارد " نویسنده پرآوازه‌ی مدیر یک دقیقه‌ای و میمون‌ها، با همکاری شلدون بالز اثری…
نوشته : دکترعرفانیان خانزاده : باید شهامت رو به رو شدن با ضعف‌هایتان را داشته باشید. به جای مقصر دانستن…
دکتر عرفانیان خانزاده :منظور از محیط بازاریابی، بازیگران و نیرو‌های خارج از بازاریابی هستند که می‌توانند بر محیط بازاریابی اثر…
دکتر عرفانیان خانزاده : مدیریت استراتژیک در دو دهه این پیام را به فضای سازمان و مدیریت مخابره کرده است…
دکتر عرفانیان خانزاده : لازم است ابتدا رهبری را تعریف کنیم : رهبری عبارت است از تأ ثیر گذاری بر…
دکتر عرفانیان خانزاده :نگرش، یعنی نوع نگاه انسان‌ها به دنیا پیرامون. نگرش‌ها زمینه‌‌ساز ادراک‌ انسان‌ است و ادراک زمینه ساز…