مدیریت عمومی

«تحول سازمان ، در پي تغيير است و براي وقوع تغيير در يک سازمان بايد قدرت بکار گرفته شود»
نظریه های سازمانی انگیزش :
درادامه مبحث انگیزش به عواملی می پردازیم که باعث ایجاد انگیزه برای انسان می باشند وقطعا سن ، روحیات وبسیاری…
بسياري از مديران امروزه به دلايل متعدد دچار روزمر‌گي (مودا) شده و در نتيجه فعاليت‌هاي فاقد ارزش افزوده انجام مي‌دهند…
از سياست در سازمان، تعابير مختلفي برداشت مي شود اما آنچه كه مورد توجه بسياري از انديشمندان در حوزه رفتار…
كايزن تركيبي دو كلمه اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود…
استفاده بهتر از زمان در فرهنگ اسلامی ( سیدرحمان میرزائیان)
اين مقاله روش انجام ارزيابي عملكرد كاركنان را شرح مي‌دهد.