مدیریت عمومی

عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی : از عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی می توان به متغیرهای محیطی و…
سکوت سازمانی : پیندر و هارلوز سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری ، شناختی و اثر…
اعتیاد به کار، سرپوشی بر اختلال روانی
عوامل برانگیزاننده استرس در دنیای صنعتی امروز عوامل برانگیزاننده استرس بی شمارند. بطور کلی می توان آنها را در 3…
انواع استرس استرسها انواع مختلفی دارند که به انواع استرس مثبت یا سالم،استرس منفی یا استرس بد،استرس حاد،استرس مزمن، استرس…
الگوی تعاملی استرس و ارزیابی آن لازاروس و فولکمن اعتقاد داشتند که تفسیر رویدادهای استرس زا، از خود رویدادها مهم…
مولفه های هوش مدیریتی :MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQهوش مدیریتی(MQ) : به ما يادآور مي‌شود براي موفقيت در زندگي شخصي و زندگي كاروكسب بايد…
 P های بازاریابی 5 تااست اما هر کس p مخصوص به خود رادارد