مدیریت عمومی

انواع استرس استرسها انواع مختلفی دارند که به انواع استرس مثبت یا سالم،استرس منفی یا استرس بد،استرس حاد،استرس مزمن، استرس…
الگوی تعاملی استرس و ارزیابی آن لازاروس و فولکمن اعتقاد داشتند که تفسیر رویدادهای استرس زا، از خود رویدادها مهم…
مولفه های هوش مدیریتی :MQ=IQ+EQ+PQ+PQ+SQهوش مدیریتی(MQ) : به ما يادآور مي‌شود براي موفقيت در زندگي شخصي و زندگي كاروكسب بايد…
 P های بازاریابی 5 تااست اما هر کس p مخصوص به خود رادارد
نظریه های استرس درخصوص استرس هانس سلیه درسال 1982 نظریه سندرم سازش عمومی و لازاروس و فولکمن[1] درسال 1984 نظریه…
در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning , programming را به جای یکدیگر به کار می برند ؛ در حالی…
واژه کاوی استرس واژه استرس[1] از لغت لاتین «Stringer» به معنی «سختی » گرفته شده است. کلمه « Stress» که…
به طور کلی مهارت‌های مدیریتی به سه دسته به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند: 1- مهارت‌های فنی : عبارت است از…