مدیریت عمومی

نظریه های استرس درخصوص استرس هانس سلیه درسال 1982 نظریه سندرم سازش عمومی و لازاروس و فولکمن[1] درسال 1984 نظریه…
در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning , programming را به جای یکدیگر به کار می برند ؛ در حالی…
واژه کاوی استرس واژه استرس[1] از لغت لاتین «Stringer» به معنی «سختی » گرفته شده است. کلمه « Stress» که…
به طور کلی مهارت‌های مدیریتی به سه دسته به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند: 1- مهارت‌های فنی : عبارت است از…
بهزاد ابوالعلایی در مقاله نقش های نوین مدیران منابع انسانی ضمن بررسی سازمان های ایرانی علاوه براحصاء چالش های مدیریت…
دکتر عرفانیان خانزاده :" دکتر کنت بلانچارد " نویسنده پرآوازه‌ی مدیر یک دقیقه‌ای و میمون‌ها، با همکاری شلدون بالز اثری…
نوشته : دکترعرفانیان خانزاده : باید شهامت رو به رو شدن با ضعف‌هایتان را داشته باشید. به جای مقصر دانستن…
دکتر عرفانیان خانزاده :منظور از محیط بازاریابی، بازیگران و نیرو‌های خارج از بازاریابی هستند که می‌توانند بر محیط بازاریابی اثر…