عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی

سه شنبه, 25 آبان 1395 ساعت 00:00

عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی :

از عوامل موثر در پیدایش سکوت سازمانی می توان به متغیرهای محیطی و سازمانی و تعدادی متغیرهای فردی اشاره کرد (شکل2) . براساس این شکل ، دو عامل اصلی که سبب سکوت کارمندان در سازمان می گردند عبارتند از:

1-ترس مدیران از بازخورد منفی از سوی کارمندان به علت به خطر افتادن منافع و موقعیتشان .

2-ادراک کارکنان از باورهای ضمنی مدیریت در مورد آنها : این باورهای ضمنی شامل برخی از تفکرات مدیریت است ، مبنی بر اینکه کارمندان تنها منافع شخصی خود را در نظر می گیرند ،مدیریت سازمان بیشتر از همه می فهمد و بهترین ها را می داند و اینکه اختلاف عقیده ها ماهیتاً مسائل مضری برای سازمان است . این مسائل اگر چه باورهای مدیریت هستند ، اما ممکن است هیچ یک در سازمان واقعیت نداشته باشند ، ولی عواطف و احساسات مخربی ، همچون ترس ، فریب و خشم در کارکنان سازمان ، به وجود می آورد و در نهایت سبب ایجاد سکوکت کارکنان می گردد (اسلد ،2008 ) .

 از عوامل بوجود آورنده باورهای ضمنی می توان به یک سری شرایط سازمانی و محیطی و نیز متغیرهای فردی اشاره کرد . این باورها به همراه ترس مدیریت از بازخورهای منفی ، به انواع قابل پیش بینی از ساختارها و سیاست های سازمانی و مدیریتی منجر می شود که مانع جریان صعودی اطلاعات هستند . همان طور که در شکل مشهود است ، این ساختارها و روش ها به توسعه آن چیزی کمک می کند که " فضای سکوت " نامیده می شود . برداشت های مشترک گسترده در میان کارکنان مبنی بر این که صحبت کردن درباره مسائل یا موضوعات کاری عبث یا خطرناک است . وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد ، واکنش اصلی کارکنان در سازمان ، به جای اظهار عقاید و ایده ها ، سکوت خواهد بود . البته احتمال اینکه چنین فضایی پدیدار شود و همچنین ، قدرت و گسترش چنین فضایی به فعالیت های جمعی کارکنان برای معنا بخشی بستگی خواهد داشت ( موریسون و میلیکان ، 2000 ) .

گرآوری وتالیف :تکتم سالاری  ،  الهام کنعانی

گروه مدیریت پایگاه خبری اطلاع رسانی مشهد فرهنگ