نقش مدیریت در رضایت شغلی مطلب ویژه

یکشنبه, 05 دی 1395 10:30

مدیران در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان خود نقش به سزایی دارند. و در واقع یکی از مهمترین ارکان هر محیط کاری به شمار می روند.

در بخش خصوصی مدیران به علت باز بودن دستشان در تغییرات واحد خود، به مراتب سهم بیشتری در ایجاد رضایت در کارمندان و زیردستان خود دارند.

 

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

پرداخت منصفانه و به موقع حقوق کارمندان، ایجاد امکان ارتقای شغلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کاری از مهمترین امکانات آنهاست.

پیامد های رضایت و عدم رضایت شغلی

رضایت شغلی سبب می شود:

– بهره وری فردی افزایش یابد.

– فرد نسبت به سازمان متعهد گردد.

-سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین می شود.

– روحیه فرد افزایش می یابد.

– افراد از زندگی رضایت دارند.

– می توانند مهارت های جدید شغلی کسب کنند.

عدم رضایت شغلی سبب می شود که کاهش روحیه در افراد صورت گیرد .

شاخص های روحیه پایین

۱- تشویش : ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد.

خواب آلودگی ،فراموش کاری ،بی دقتی ،شکایت از کار ، دیر حاضر شدن به سر کار از عواملی هستند که نشان دهنده ی تشویش هستند.

۲- غیبت کاری : کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می کنند.

دو نوع غیبت وجود دارد :

الف : غیبت ارادی که ناشی از نارضایتی فرد است

ب : غیبت غیر ارادی

۳- تاخیر در کار : نشانگر این است که فرد از کارش نا راضی است.

فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد . وقتی هم که سر کار حاضر می شود به تلفن های شخصی می پردازد .

۴- ترک خدمت : موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد جدید برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نا مطلوب است.

در واحد های سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایین تر است ، نرخ ترک خدمت کارکنان بالا تر می رود.

۵- فعالیت اتحادیه : کارمندانی که بیشتر به سمت فعالیت در اتحادیه های کارگری می روند به مراتب از رضایت شغلی پایین تری نسبت به سایر کارکنان برخوردارند .

عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی است .

۶- بازنشستگی زودرس: کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند تمایل دارند که نگرش های مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود سازند .

از طرفی کارکنانی که پست های سازمانی عالیتری دارند و دارای فرصت های کاری چالشی هستند ، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر به دنبال بازنشستگی زودرس هستند .