فانی :مشهد فرهنگ به حلقه های مفقوده فرهنگی بپردازد

چهارشنبه, 13 آبان 1394 00:00

سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ به حلقه های مفقوده فرهنگی بپردازد
سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ به حلقه های مفقوده عرصه فعالیتهای فرهنگی بپردازد و این خلا را شناسایی کند.
فانی، عضو شورای شهرستان مشهد، در گفتگو با خبرنگار سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ، گفت: این سایت می تواند ضمن شناسایی خلاهای فرهنگی شود به آسیب شناسی انان نیز بپردازد.
وی افزود: علاوه براین می تواند نقاط حساس را به مدیران فرهنگی شهر هشدار دهد وحلقه های مفقوده را برای انان بازگو کند.
فانی با بیان اینکه رسانه عامل پیشرفت و شاخص توسعه کشور محسوب می شود، ابراز کرد: براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حتی رسانه ایی که نقد غیر منصفانه نیز انجام می دهند می توانند فرصتهای فرهنگی را ایجاد کنند.
مسئول خبرگزاری شورای تریبون گفت: مدیران تحول ساز مدیرانی هستند که حلقه های مفقوده را شناسایی می کنند وبه آنها توجه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: بنا برانی شناسایی نقط ضعف در عرصه فرهنگی و بازگو کردن آنها به مدیران می تواند یکی از رسالت های سایت تحلیلی خبری مشهد فرهنگ باشد.