روابط عمومی اخلاق محور (محمد رضا باقری)

چهارشنبه, 21 بهمن 1394 00:00

محمدرضا باقري : محورتوسعه انسانی چیست؟ به عبارت دیگر اگر بخواهیم به انسان توسعه یافته برسیم، با چه شیوه های ارتباطی این توسعه ممکن می شود؟ در واقع انسان چگونه  ارتباط با خود ، خدا ،دیگران ، طبیعت ومحیط پیرامون و... را تعریف می کند تا هم روابط انسانی او توسعه یابد و هم خود وی به توسعه مورد نظر برسد ؟ مکتب" اومانیسم" انسان محور شناخته می شود اما سوال این است که اگر ما انسان را محور توسعه فرض کردیم ودر "توسعه یافتگی"  به فاکتورهای قدرت خرید ، عمر مفید ، یا امید به زندگی وآمار روشنفکران جامعه و تعداد باسوادان  آن جامعه وشاخص های متعدد دیگردر حوزه های مختلف فرهنگ ، اقتصاد ،سیاست و غیره تاکید کردیم کافی است؟ بدون تردید راه رفته مکاتب غربی برای" توسعه انسانی" راهی جز اتکاء به" علم" و "عقل" نیست و این در حالی است که در مکتب انسان ، این دوشرط برای کمال،  سعادت و توسعه انسانی لازم است اما کافی نیست؛ استاد مطهری بحث نیاز انسان به مکتب را مطرح می کند. روابط عمومی اخلاقی دارای دو سطح ارتباطی، ارتباطات حقوقی مبتنی بر قواعد اخلاقی و ارتباطات عاطفی است، ضمن آنکه صداقت و راستگویی، انصاف و برابری، امانت داری و وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی از دیگر مولفه های اخلاقی است که هیچگاه به واسطه ذاتش متاثر از ابزار و شیوه نمی باشد بلکه به عنوان یک وجدان بیدار بر شرایط علمی و عملی نظارت کلی دارد. رسالت روابط عمومی ها در سطح جهانی شدن رسالتی ا ست سنگین و نقش برجسته روابط عمومی ها در این جاست که نمود می یابد. روابط عمومی ها باید بتوانند تفاهم، دوستی، برادری و معرفت را در اذهان ایجاد نمایند و دیدارهای ذهنی را در دنیای مجازی برای جهانی شدن فراهم سازند، اما باید باور داشت که یکی از ارکان مهم روابط عمومی "ایجاد حس علاقه و دلبستگی" در اعضا و مشتریان است. برخورداری از این رکن، از یک سو نیازمند اخلاق ارتباطی است. اخلاق ارتباطی مرتبط است با مجموعه ای از قواعد اخلاقی که موجب سلامت و تعالی ارتباطات انسانی می شود و از سوی دیگر نیازمند تقویت حس عاطفی به خانواده و تولیدات و خدمات یک سازمان است. لذا اخلاق نه صرفا با ابعاد حقوقی و قانونی آن، بلکه در پیوند با جنبه عاطفی و احساس یک ضرورت ارتباطی است.

"روابط عمومی ها" با نقش اخلاق محوری ، می توانند شرایط مناسبی را برای توسعه روابط انسانی به سمت کمال وسعادت فردی،اجتماعی و سازمانی مهیا نمایند . لذا مديران و حرفه اي هاي روابط عمومي بايدضمن  الگو قراردادن اخلاق در روابط سازماني نسبت به  ابعاد توسعه و ارتقاء كمي سازمان به ايجاد ارتباط و برقراري رابطه انساني و دروني با هريك از عوامل مرتبط با سازما ن توجه نمايندو ازاين طريق به توسعه روح همكاري ميان سازمان و مخاطبان آن كمك نمايند . اين ارتباط موجبات تحرك و رشد خلاق فردي را در يكايك اعضاء تسري داده تا درجهت انجام فعاليتهاي سازماني خود از اين طريق به تدريج زمينه رشد و" توسعه انساني" را فراهم آورند .