کتاب الگوي ارتقاي سرمايه فرهنگي در ايران

پنج شنبه, 25 آذر 1395 00:00

    نام کتاب : الگوي ارتقاي سرمايه فرهنگي در ايران

    نویسنده : سید رضا صالحی امیری

    موضوع کتاب : فرهنگ و مدیریت

    مجموعه : فرهنگ و مدیریت

    قیمت : 170000 ریال

     نوبت چاپ : 1

    سال چاپ : 1394

    تعداد صفحات : 280

     انتشارات ققنوس

 

توضیحات کتاب الگوي ارتقاي سرمايه فرهنگي در ايران :

اصطلاح سرمايه فرهنگي را اولين بار پي‌يربورديو (1930-2002) به ادبيات علوم اجتماعي و انساني وارد كرد. بورديو متفكري است كه موضوع نابرابري فرهنگي و اجتماعي از اهتمامات جدي او بود. بورديو سرمايه فرهنگي را به سه بخش تقسيم مي‌كند: 1-سرمايه تجسم يافته يا مجسم كه با كالبد و بدن فرد مرتبط است و به صورت مهارت و تربيت در فرد ديده مي‌شود. 2-سرمايه عينيت يافته كه به صورت كالاهاي فرهنگي چون تصاوير، كتاب‌ها، كامپيوتر و هنر بروز مي‌كند.

3-سرمايه نمادي شده كه از طريق مدارك واقعي و ديگر شواهد پايگاه فرهنگي بازنمايي مي‌شود.

هرچند برخي ديگر از دانشمندان اظهار مي‌كنند سرمايه فرهنگي جزئي از سرمايه اجتماعي است و اعضاي يك اجتماع با پذيرش مبادلات فرهنگي، پيوندهاي اجتماعي را نيز توسعه مي‌دهند، اما بورديوي فرانسوي چندان قائل به اين امر نيست. آنتوني گيدنز مي‌گويد كه شيوه‌هاي گفتاري و رفتاري كودكان طبقه اجتماعي و خانوادگي فرو دست، به ويژه كودكان گروه‌هاي اقليت قومي، با شيوه‌هاي گفتاري و رفتاري مسلط در مدرسه مغاير است. اگرچه نظريات مطرح شده در زمينه سرمايه فرهنگي در جهت ايجاد تمايز و توليد نابرابري است، دانشگاه مي‌تواند شرايطي يكسان فراهم كند تا هر كسي بنابر استعداد و توانايي خود از آن بهره برد.