کتاب های عمومی

نويسنده: عبدالعظيم رضايي ناشر: اقبال پيوسته در اين انديشه بودم كه چگونه تمدن و فرهنگ ايران باستان و ايرانيان فرزانه…
نويسنده: گيپ هاگورت مترجم: سهيل سمي - زهره حسين زادگان ناشر: ققنوس مروري بر كتاب با رويكرد كارآفريني در آغاز…