کتاب « تاریخ تحولات ایرانشناسی در دوران اسلامی »

چهارشنبه, 03 آذر 1395 00:00

کتاب تاریخ تحولات ایرانشناسی تالیف دکتر مریم احمدی از سوی انتشارات طهوری به بازار کتاب عرضه شد.

مولف در این کتاب مباحث مهمی از حیات فرهنگی را در پرتو اسلام مطرح و جهان‌بینی ایرانیان در روند تاریخی و سیر تکامل اجتماعی آن باتوجه به «مکتب تاریخی ایران شناسی» را در ده فصل مورد پژوهش قرار می‌دهد.

درفصل اول، قلمرو پژوهش «مکتب زبان شناسی و فقه اللغه ایرانی»، «مکتب تاریخی ایران شناسی» و «مکتب جغرافیایی ایران شناسی» را شرح می‌دهد.

فصل دوم، شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی است.فصل سوم،حیات معنوی و تاثیرات فرهنگی ایران، در قرون نخستین اسلامی و روند اسلامی‌شدن ایران تا سقوط عباسیان در قرن هفتم هجری را مورد بحث قرار می‌دهد.
فصل چهارم،زبان‌های ایرانی در دوران اسلامی و لهجه‌ها و گویش‌های مختلفی را که در سراسر ایران بکار می‌رود را بررسی می‌کند. فصل پنجم، ساکنان و اقوام مختلفی را که در ایران ساکنند،مورد تفحص قرار می‌دهد.

فصل ششم، درباره اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در مطالعات ایرانی است. فصل هفتم ،مربوط به اهمیت سفرنامه‌ها در تحقیقات ایران شناسی است.

فصل هشتم ،درباره اهمیت و نقش ادبیات تاریخی و متون نثر است. فصل نهم، نظام حکومت ایران، تشکیلات اداری و سازمان‌های مختلف اجتماعی ایران را توضیح داده است.

فصل دهم، به جهان‌بینی و اندیشه‌های ایران در دوران اسلامی اختصاص دارد.

خانم میراحمدی پیش ازاین کتاب تاریخ تحولات ایرانشناسی در دوران باستان را در کتاب در همین حجم از سوی انتشارات طهوری به بازار کتاب عرضه کرده بود.

 تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی/ مولف:مریم میراحمدی/ناشر:انتشارات طهوری چاپ اول ۱۳۹۵/ قیمت: ۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان/ ۹۲۷ صفحه.