شما اینجا هستید: صفحه اصلیکتابخانهکوتاه و خواندنیمتولدین دهه ۷۰ در راه اند!

متولدین دهه ۷۰ در راه اند! مطلب ویژه

شنبه, 14 اسفند 1395 18:49

ویژگی قابل توجه ، حضور تدریجی متولدین دهه ۷۰ شمسی با ویژگی های خاص خود است. ویژگی هایی نظیر تولد و رشد در خانواده های کم جمعیت(تک فرزند یا حداکثر ۲ فرزند)، عمدتاً شهرنشین، برخوردار از تحصیلات دانشگاهی، رشدیافته در فضای فرزندسالار و … از متولدین این دهه، افرادی با الگوهای رفتاری خاص ساخته است.

 بازار کار ایران دارای ویژگی های منحصربفردی است. حضور انبوه کارجویان تحصیلکرده که بخش عمده ای از آنها را بانوان تشکیل می دهند یکی از این ویژگی هاست.

 به استناد تجارب شخصی می توان گفت متولدین این دهه عمدتاً افرادی هستند جاه طلب و مدعی، کم توجه به سلسله مراتب و برخوردار از روحیه پذیرندگی پایین، عجول برای پیشرفت، فردگرا و کمی خودکامه، کمتر مسءولیت پذیر و پاسخگو، جسور و ریسک پذیر، منفعت طلب و بیشتر مادی گرا و ….
  مدیریت موثر دهه هفتادی ها در سازمان نیازمند سبک خاص خود است که با سبک مدیریت مناسب متولدین دهه های ۵۰ و ۶۰ متفاوت است.
  ارزشها و اولویت های متفاوت متولدین دههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ و حضور همزمان آنها در سازمان(دهه ۵۰ و ۶۰ ها بعنوان رءیس و دهه ۷۰ ها بعنوان مرءوس)، نتیجه ای جز شکل گیری “تعارض های عمدتاً مخرب” در پی نخواهد داشت.
  اطعیت، تاکید بر کنترل نتایج تا فرایند انجام کار، تقدیر در جمع، تعریف شفاف منافع، سپردن وظایف هیجان انگیز و جذاب و … از جمله نکاتی است که در مواجهه با دهه هفتادی ها باید بخاطر داشت.
@modiriran کانال مدیران ایران